Akut Birimleri

akut10

Acil Durum Yönetimi

 • Acil bir durumda ya da kriz halinde “AKUT Kriz Merkezi” kurmak ve çalıştırmaktan sorumludur.
 • Arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonundan,
 • Acil durumlarda gönüllü yönetiminden,
 • Operasyonel tıp uygulamalarının koordinasyonundan sorumludur.
 • Teknik SAR ekipleri bu birime bağlı çalışır.

İnsan Kaynakları Bölümü

AKUT’un üye alımı, performans değerlendirmesi ve konuyla ilgili olarak oluşturulan bilgi bankasının yönetimi bu birim tarafından gerçekleştirilir.

Mali ve İdari Kaynaklar Bölümü

 • AKUT’un mali kaynaklarını değerlendirmekten, kaynak yaratmaktan sorumludur.
 • AKUT’un resmi çalışmalarının takibini ve ofis yönetimini bu birim üstlenir.

Eğitim Bölümü

3 birimden oluşmaktadır.

Eğitim Birimi

AKUT misyonunda belirtildiği gibi; eğitimli, disiplinli ve standartları yüksek arama kurtarma ekibi yetiştirmekten ve konu ile ilgili olarak toplumu bilgilendirici çalışmalar yapmaktan sorumludur. AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne katılmak için başvuruda bulunan ve üye olan tüm bireylerin alması zorunlu eğitim programlarını oluşturur.

Fiziksel Performans testlerini geçen ve operasyonlarda arazide çalışacak olan tüm bireylerin seçtikleri branşlardan bağımsız olarak almaları zorunlu tutulan eğitim programlarını oluşturur.

Seminer Birimi

Temel amacı toplumu bilinçlendirmek, afetlere dayanıklı bir Türkiye yaratmak olan, bunun içinde ülkemiz genelinde bilinçlendirme seminerleri düzenleyen AKUT VAKFI SEMİNER BİRİMİ Güvenli Yaşam Kültürü çalışmaları bağlamında 2011 yılında “Temel Afet Bilinçlendirme veya Deprem Bilinçlendirme Seminerleri ile 52.500 bireye seminer verilmesini sağladı.
2012 yılında bu rakamı, 502 ayrı kurumda, 2000’e yakın oturumda 112.542 ‘ye çıkardı.

2013 yılında da yine 108.754 bireyi bilinçlendirme hedefini başarmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Seminer Birimimiz ve Kültür Sanat Kulübümüzün ortak çalışması olan “Birlikten AKUT Doğar” çocuk oyunumuz ve diğer çocuk oyunlarımızla hem sanatsal bir kazanım hem de güvenli yaşam kültürü hedeflenmektedir.

Bu çalışmalarla öğrencilerimizi bilinçlendirmek bir diğer temel amacımız olmuştur.

Yine bu projemiz uluslararası sponsorluk ve hibeler almış, önemli başarılar elde etmiştir.

Ayrıca,  AKUT VAKFI SEMİNER BİRİMİ olarak “LİSE AFET BİLİNÇLENDİRME EĞİTİM PROJESİ” ve “AKUTJUNIOR” ile kulüp ve etkinlik faaliyeti olarak lise ve ortaokul kulüplerinde sosyal sorumluluk ve farkındalık adına öğrencilerle çalışmalar yürütmekteyiz.

Türkiye geneline yayılmış 35 ekibimizle yapılan her seminer çağrısına farklı yaş gruplarına yönelik farklı başlıklardaki sunumlarımızla katılım göstermeye devam edeceğiz.

K-9 Birimi

Kurumsal İletişim Bölümü

5 birimden oluşmaktadır.

Dış ilişkiler Birimi

Yurtdışından gelen STK ve ekiplere destek olmak (otel, transfer, tercüme), uluslararası kurumlardan gelen yazışmaları yürütmek, proje üretmek ve yazmak, AB fonlarına başvurmak ve yürütmek, INSARAG toplantılarına katılmak ve diğer dillerdeki AKUT bilgilerini web sayfasındaki güncellemek.

Tasarım Birimi

AKUT geneli ile ilgili kurum içi ve kurum dışı her türlü tasarımın hazırlanmasında danışman veya uygulamacı olarak görev alabilecektir. AKUT Kurumsal dosyasının sorumlusu olacaktır. Yukarıdaki konularda sadece yönetim kurulu tarafından onaylanan işler ve projeler ile ilgilenecektir. KİB ile ilgili aktivitelerin fotoğraflanması, bu fotoğrafların ve tüm görsellerin gerektiğinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesi. AKUT ekiplerine fotoğraf çekimi konusunda eğitim verilmesi ve destek olunması. Tüm AKUT Ekipleri liderleri ve KİB sorumluları ile temas ederek aynı amaçlı çalışmaların yapılmasını önermek ve takip etmek.

Yerel İlişkiler Birimi

AKUT’un eğitim kurumları, şirketler ve fuar katılımcıları ile ilişkilerini sağlamak, tanitim@akut. org.tr adresi üzerinden yazışmaları ve araştırmaları sürdürmek, projenin uygulanma sürecini diğer gönüllülerimizle birlikte gerçekleştirmek, projenin gelişimini ve tüm AKUT Ekiplerinde uygulanmasını sağlamak.

Basın İlişkileri Birimi

AKUT’ un medya yolu ile doğru şekilde tanıtılması, uygun olan medya kuruluşları ile sürekli iyi ilişkilerin geliştirilmesi, medya kurumlarına tanışma ziyaretleri yapılması ve/veya ilgili kişilerle iletişime aracı olunması. Haber ve diğer mesajların basın kuruluşlarına basiniliskileri@akut. org.tr adresi üzerinden bildirilmesi. Tüm AKUT Ekipleri liderleri ve KİB sorumluları ile temas ederek aynı amaçlı çalışmaların yapılmasını önermek ve takip etmek.)

Arşiv Birimi

Lojistik Bölümü

5 birimden oluşmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Birimi

AMAÇ: Teknolojiyi yakından takip ederek, AKUT’un teknolojiyi maksimum derecede kullanmasını sağlamak birimler arası haberleşmeyi daha kolay hale getirmektir.

SORUMLULUK: Sosyal Medya platformlarının yönetilmesi, bölgelerin bilgisayar ihtiyaçlarını ve teknolojik olarak haberleşmelerini kesintisiz sağlanması, teknoloji Sponsorları bulmak, yeni teknolojileri dernek bünyesine adapte etmektir.

GÖREVLERİ: Sosyal Medya (Facebook,Twitter) hesaplarının doğru şekilde yürütülmesi haber girilmesi ve yönetimi,Web sitelerinin yönetimi,teknoloji sponsorları ile görüşülmesi,bünyemizde kullanılan teknoloji cihazların yönetimi ve kurulumudur.

İletişim Lojistiği Birimi

İletişim Lojistiği Birimi, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin beş lojistik biriminden biridir.

AMAÇ: Asıl görevi AKUT’un tüm operasyonel ekiplerinin iletişim ekipman ve altyapılarının kurulmasını-sorunsuz işlemesini sağlamaktır.

SORUMLULUK: Gerek telsiz sistemleri gerekse navigasyon ve personel takiplerinde kullanılan ekipmanların tedariki, ön hazırlığı, işlerliği, bakımı ve onarımından sorumludur. Büyük afetler veya yerel operasyonlarda birimimiz bir veya birden çok AKUT ekibinin birlikte çalışacağı ortamlarda tüm haberleşme ağının kurulması da sorumlu alanıdır ve bu konuda ADY’yi asiste etmektedir.

GÖREVLERİ: Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul ili içerisinde kurulu olan telsiz ağının bakım-onarım ve işletilmesi başlıca görevleri arasındadır. Tüm iletişim ekipmanlarının kanuni belgelendirmeleri ve bu belgelerin takip ve işlemleri birim tarafından yapılmaktadır. Birim olarak haberleşme konularında eğitimler yazılmakta ve düzenlenmektedir. İletişim lojistiği Birimi AKUT’u temsilen izcilik, arama kurtarma ve radyo amatörlüğü alanlarında faaliyet gösteren diğer STK ve kurumlar ile yakın ilişki ve işbirliği içerisinde olup ortak eğitimler-tatbikatlar düzenlenmektedir.

Ulaşım Lojistiği Birimi

 • Ulaşım Birimi dernek araçlarının tümünden sorumludur.
 • Ekiplerin araç ihtiyaçlarını karşılamaya, uygun araç temin etmeye, araçların eksiklerini gidermelerine destek sağlar.
 • Tüm araçların derneğin amacına, derneğin kurallarına, trafik kurallarına uygun kullanıp kullanılmadığını takip eder gerekli gördüğünde uyarıları yapar.
 • Araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlar takibini yapar eksiklerini giderir.
 • Araçların evrak takibini yapar .(Sigorta, Ruhsat, Muayene vs.)
 • Araçların kilometre ve yakıt giderlerinin takibini yapar gerektiğinde bilgi ister.
 • Araç kullanacak uygun personel belirler, uygun personele onay verir, gerektiğinde uygun personel sağlar.
 • Operasyon, faaliyet, eğitim, amaçlı kullanılacak araçları ve araç sorumlularını belirler.
 • Araçların her an operasyona çıkacakmış gibi hazır olmalarını sağlar.
 • Araç takip defterinin doldurulmasını takip eder.
 • Ulaşım biriminden habersiz araç alınmaz.

Tıbbi Lojistik Birimi

Tıbbi Lojistik Birimi sağlık personeli ya da bu birimde görev almak isteyen gönüllülerle birlikte;

 • AKUT gönüllülerinin aşı takibini yapar.
 • Operasyon ekiplerinin kullanacağı tıbbi sarf malzeme ve ekipmanların tedarik eder.
 • Operasyona çıkacak ekibe tıbbi personel desteği sağlar.
 • Doğal afetler sonrası, operasyon bölgesine yakın noktada olusturulan ana kampta müdahale alanı (çadır-konteynır vs.) kurar.
 • Gönüllülerin tamamına Temel İlkyardım eğitimi verir.k
 • Operasyon ekiplerinde yer alan gönüllülere İleri İlkyardım eğitimi verir.
 • İstanbul’da bulunan İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ’nde AKUT’a müracaat eden şirketlere, okullara, şahıslara ve diğer kurumlara Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi verir.
 • Türkiye genelinde bulunan birimlerimizin tıbbi ekipman ve eğitim olarak aynı standartta olmasını sağlar.

Teknik Lojistik Birimi

AKUT Öğrenci Toplulukları

AKUT’un üniversiteler ayağı olan ve öncelikle eğitim, toplum bilinçlendirme – sosyal sorumluluk projeleri esaslı faaliyet gösteren, acil durumlarda arama – kurtarma konusunda eğitimlerini tamamlamış üyeleri ile AKUT operasyonel ekiplerine destek olan, bununla beraber ilgili konularda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten üniversite öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan ekiplerdir.

AKUT ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER:

 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Çorum Hitit Üniversite Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
 • İstanbul Boğaziçi Üniversitesi
 • İstanbul Işık Üniversitesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
 • İstanbul Maltepe Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Zonguldak B.Ecevit Üniversitesi