Akut’un Disiplin Ve Etik Yönetmeliği

akut03

AKUT’UN MİSYONU ve ETİK DEĞERLERİ

AKUT, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetki ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan; bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

AKUT’UN DEĞERLERİ

 • Gönüllülük
 • Karşılıksız
 • İnsan hayatına değer vermek
 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik

ETİK ve ETİK DEĞERLERİMİZ

AKUT başlangıçta dağ ve doğa kazalarında kazazedelere yardım edebilmek amacı ile az sayıda dağcı tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Başlangıçta birbirleriyle uyum içinde ve birbirlerini yakından tanıyan bu insanlar, kendi aralarında tartışarak, konuşarak kendilerine göre bir ETİK ve MİSYON tayin etmişlerdir. Yazılı olmasa da kafalarında yerleşmiş olan bu ETİK ve MİSYON herkes için aşağı yukarı aynı ve belirlenmiş idi. Ancak Adana-Ceyhan depremi ile başlayan ve 17 Ağustos depremiyle devam eden süreçte, AKUT’un misyonu ile birlikte, üye sayısı artmış ve üye profili de değişikliğe uğramıştır. Dolayısı ile insanların ve fikirlerin çoğaldığı bir ortamda, kavram kargaşasının yaşanabileceği, etik, ilke ve amaçların kaybolabileceği, değişebileceği düşüncesi göz önüne alınarak, katılacak yeni üyelere ve kamuoyuna, Vakfın ve Derneğin ETİK değerlerinin, İLKE ve AMAÇLARININ doğru anlatılabilmesi için, bu değerlerin tespit edilerek yazılı hale getirilmesi amacıyla bu Disiplin ve etik yönetmeliğinin düzenlenmesi zorunlu olmuştur. Doğaldır ki bu süreç ve değişen dünya düzeni içersinde, etik değerlerde ve amaçlarda değişiklikler olabilecektir. Önemli olan yukarıda saydığımız “Gönüllülük, Karşılıksız, İnsan hayatına değer vermek, Dürüstlük, Güvenilirlik” gibi temel ilkelerinde bir sapmanın ve uzaklaşmanın olmaması, tüm üyelerin bu asgari müştereklerde birleşmeleridir.

 • İnsan hayatını kurtarmak AKUT’u var eden birinci ETİK değerimizdir. Geriye dönüp baktığımızda AKUT’un varoluşunda arkadaşlarını dağ kazalarında kurtarmak ve onlara yardım etmek isteyen dağcıların çabalarını görürüz ve bu AKUT’un kurulma amacıdır. Daha sonra bu misyon genişleyerek doğal afetleri de içine alarak büyümüş ve AKUT’u uluslararası bir düzeye taşımıştır.
 • Gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlik: Dağ ve doğa kazalarında, doğal afetlerde ya da yardım gereken herhangi bir kazada insanlara yardım etmeyi amaçlayan AKUT’un, bunu yaparken MİSYONU gönüllülük esasına dayalı olup, hiçbir bir maddi ya da manevi menfaat beklentisi yoktur. Bu da AKUT’un ikinci ETİK değeridir.
 • Dürüstlük ve güvenilirlik: Herhangi bir çıkar gözetmeksizin gönüllü olarak insan hayatını kurtarmayı amaç edinmiş AKUT üyesi, afet zamanı kazazedelere, normal hayatta birbirlerine ve kamuoyuna karşı her ne sebeple olursa olsun dürüst, tutarlı, güvenilir olmak zorundadır. Bu da üçüncü ETİK değerimizdir.
 • Bağımsızlık: AKUT maddi ve manevi bakımdan bağımsız olmalıdır. AKUT’un, hayatını idame ettirebilmesi ve operasyon, eğitim, tatbikat, mal ya da malzeme ihtiyacı vs. gibi giderlerini karşılayabilmesi için, bağış ya da sponsorluk antlaşmalarına ihtiyacı vardır. Ancak AKUT bu anlaşmaları yaparken, kendini bağlayıcı, kısıtlayıcı, taraf yapıcı, engelleyici anlaşmalardan kaçınmalıdır. AKUT sadece Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Reformlarına, T.C. kanunlarına, Türk halkına, örf ve adetlerine bağlı kalmalı, onu sadece ülke çıkarları ve temel insani değerler sınırlayabilmelidir; yani bağımsızlık önemli ETİK değerlerimizden biri olmalıdır.
 • Medyatik olmamak: AKUT varlığını sürdürürken, bazen tanıtım amaçlı, bazen kamuoyuna bilgi vermek, bazen de eğitim amaçlı medya ile ilişkiye girecektir. Bu ilişkiler belirlenmiş, görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Hiçbir zaman kişiler ön planda değil, sadece AKUT ön planda olmalıdır. Hiçbir AKUT üyesi AKUT’u kullanarak kendine bir menfaat sağlamamalıdır. AKUT adının ve AKUT’lu kimliğinin zedelenmesi önlenmelidir. Medyaya bilgi verirken doğru, dürüst, yayıncılık ilkelerine uygun davranılmalı, karşı taraftan da aynı dürüstlük beklenmeli ya da istenmelidir. Medya ile her zaman ölçülü ilişki sürdürülmeli, gereksiz sürtüşmeye tartışmaya girilmemelidir. Operasyonlarda medyaya verilecek ya da arşive koyulacak fotoğraf, film, dia vs. gibi çekimler görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalı, tek elde toplanmalı ve tek elden, yetkili kişiler tarafından dağıtılmalıdır. Yani AKUT’un bir etik değeri, medya ile doğru biçimde ve yan yana olmak, medyatik olmamaktır.
 • Açıklık: AKUT ve AKUT üyeleri, her zeminde açık ve şeffaf olmalıdır, hiçbir şey gizli ya da saklı olmamalıdır. Bu hem kamuoyuna karşı hem de üyelere karşı geçerlidir. Halkımızın ve devletimizin desteğiyle varolduğumuza göre, yaptığımız her iş için hesap vermeye açık olmalıyız. Üyeler de birbirlerine karşı açık ve dürüst olmalı, hesap verebilmelidir. Açıklanamayan, tanımlanamayan gizli gruplaşmalar, AKUT’un birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atan ilişkilerdir.
 • Amacımız gelir sağlamak olmamalıdır: Bilindiği gibi AKUT halkın, devletin ve sponsorların bağışları ve yardımları ile hayatını idame ettirmektedir. Ancak bu bağış ve yardımlar hayatını idame ettirebilmek için yetmemektedir. İleride kanuni olanakların elde edilmesi durumunda, belki ticari işletmeler kurulacak, ticaret yapılacaktır. Ancak bu işletmelerin amacı salt AKUT’a gelir elde ettirmek değil, operasyonlara gidebilmek, yaşamasını idame ettirmek, halka eğitim vermek gibi kuruluş ve etik değerlerindeki amaçlarını gerçekleştirebilmek amacı ile gelir elde edebilmektir.

AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ ve AKUT VAKFI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

AKUT Arama Kurtarma Derneği ve AKUT Vakfı dağ ve doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkin olduğu tüm koşullarda ihtiyaç duyan herkes için, eğitimli, disiplinli kadrosu ve ekipmanları ile gönüllü olarak arama kurtarma yapmak, topluma eğitim vermek bilinçlendirmek amacı ile kurulmuş, kamu yararına çalışan, tamamı ile gönüllülük ilkesiyle ve siyasetle uğraşmayan bir kurumdur. AKUT’un bir misyonu, vizyonu ve etik kuralları vardır. Disiplin Kuralları, bu vizyon, misyon ve etik kuralları korumak, AKUT’un iç huzurunu sağlamak, disipline etmek, yönetim kurulu ve birimler tarafından alınan kararların düzgün yürütülmesini ve işleyişini sağlamak, işlenen suçları cezalandırmak amacı ile hazırlanmıştır. Disiplin Kurulu da bu kuralların işleyişini sağlamak, üye haklarını ve AKUT’un haklarını korumak, huzuru sağlamak, üye şikayetlerini dinlemek, soruşturmak, incelemek ve verilen kararı Yönetim Kurulu’na gerekenin yapılması için iletmektir.

AKUT Disiplin Yönetmeliği, Gerek Dernek Gerekse Vakıf üyesi olan AKUT üyeleri tarafından işlenebilecek, disiplin suçu olarak kabul edilen eylemleri tanımlar. AKUT Disiplin Kurulu’nun yetkilerini belirler. AKUT Disiplin Yönetmeliği, asil üyelerini bağladığı ölçüde, henüz asil üyeliğe geçmemiş, ancak kendi isteği ve insiyatifi ile gönüllü müracaat formunu doldurmuş, AKUT faaliyetlerine aktif olarak katılan, ADAY ve GÖNÜLLÜ ÜYELERİ de aynı ölçüde bağlamaktadır. Yani gönüllü formunu dolduran her aday, bu disiplin yönetmeliğini kabul etmiş sayılacaktır. Yönetmelikde geçen “AKUT” adı, Arama Kurtarma Derneği’ni ve AKUT Vakfını “DERNEK” sözcüğü AKUT Arama Kurtarma Derneği’ni,”VAKIF” AKUT Vakfını “ÜYE” sözcüğü AKUT Arama Kurtarma Derneği ve AKUT Vakfının asil üyelerini, aday üyelerini ve gönüllü üyeleri ifade etmektedir. “AKUT’UN KURUMSAL KİMLİĞİNİ TEMSİL EDEN NESNELER” ifadesi üzerinde AKUT logosunu, amblemini, temsili renklerini taşıyan ve AKUT’u ifade eden eşyaları, “DERNEK MALLARI” AKUT’a ait taşınabilir ya da taşınmaz malları, “İYİ NİYET” kavramı T.C. Medeni Kanunu’nda tarif edilen iyi niyet kavramını ifade etmektedir. Bu yönetmelik 2010-2012 döneminde görev yapan YÖNETİM KURULU’nun talebi üzerine, DİSİPLİN ve ETİK KURULU tarafından hazırlanmış, Eylül 2011 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YETKİ

AKUT Disiplin Kurulu, kendi arzusu ile ya da bir üyenin yazılı şikayeti üzerine, bu yönetmelik maddelerini esas alarak üye hakkında disiplin soruşturması açabilir. Disiplin Kurulu soruşturmasını tamamladıktan sonra, görüşlerini ve kararlarını YÖNETiM KURULU’nun onayına sunar. Yönetim Kurulu verilen kararı veya Disiplin Kurulu’nun görüşlerini onaylamak, değiştirmek ya da reddetmek hakkına sahiptir.

KURULUN OLUŞUMU

Disiplin Kurulu 3 asil 1 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır ya da görevden alınır, üyelerden birinin istifa etmesi ya da eksilmesi/ölmesi halinde yerine YK tarafından yenisi atanır. Kararlar oy birliği ya da oy çokluğu ile alınır. Asil üyelerden birinin eksilmesi halinde yedek üye onun yerini alır ve oy kullanabilir. Toplantı üyelerin çoğunluğunun katılımıyla yapılır. Disiplin Kurulu kendi içinde ya da YK tarafından seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Başkan, toplantıyı idare eder ve YK ile teması sağlar. Seçilecek bir sekreter de yazışmaların yürütülmesini sağlar. Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi biri hakkında bir disiplin soruşturması açılması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bu durumda YK, soruşturma açılan üyeyi soruşturma bitene kadar görevinden alır, yerine bir başka üye atar. Soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre yeniden görevine iade eder ya da azleder.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

Disiplin Kurulu kendi isteği yada yazılı bir şikayet üzerine soruşturma açar. Hakkında soruşturma açılan ya da şikayet dilekçesi verilen üyeyi, yazılı ya da sözlü olarak davet eder. Daveti kabul etmeyen ya da savunma vermek istemeyen üye hakkında, Disiplin Kurulu bir karar vererek kararını Yönetim Kurulu’na sunar. YK bu kararı onaylamak, değiştirmek, ya da reddetmek hakkına sahiptir. Disiplin Kurulu, soruşturma esnasında adı geçen başka üyelerin de görüşüne başvurabilir. Karar, Yönetim Kurulu tarafından üyeye bildirilir ve hakkında verilmiş olan ceza insan kaynakları bölümüne bildirilerek siciline işlenir.

HÜKÜMLER

Aşağıda tanımlanan eylemler disiplin suçu sayılacaktır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına karşı gelmek, suç olarak tanımlanan eylemlerde bulunmak, ceza almak.
 2. AKUT’u temsil ederken, ya da AKUT’un kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken veya kullanırken AKUT’a zarar verecek, prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak.
 3. AKUT’a ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek.
 4. AKUT’a ait mal, malzeme, araç ve gereçleri, evrakları, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, AKUT dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek.
 5. Yetkili birim ve kişilerin haberi ve izni olmadan bağış kabul etmek, alınan bir bağışı yada AKUT’a ait para yada malzemeyi zimmete geçirmek,hesabını verememek.
 6. Bilerek ve isteyerek, AKUT adını ya da AKUT kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri (giysi, kartvizit, kimlik, amblem, logo, araç, çıkartma vb.) kullanmak suretiyle maddi ya da manevi çıkar elde etmek.
 7. AKUT ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, AKUT içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, AKUT’a zarar vermek.
 8. Yetkisi ve görevi olmadığı halde, ilgili birimin sorumlusu ya da görevlendirilmiş kişinin izni olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla AKUT adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, anlaşmalar yapmak vb davranışlarda bulunmak.
 9. İlgili birim ya da görevlinin izni olmadan basın kuruluşları ile görüşmek, AKUT adına açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak.
 10. İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak.
 11. Bir başka üye hakkında mesnetsiz, ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ya da tehdit etmek, küfretmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak.
 12. AKUT içinde ya da AKUT ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri rahatsız edecek ve derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, empoze etmeye çalışmak, tartışma ortamı yaratmak vb. hareketlerde bulunmak.
 13. AKUT sınırları içinde ya da AKUT ile ilgili bir ortamda, ateşli silah taşımak, teşhir etmek, arama kurtarma faaliyetlerinde ve operasyonlarda kullanılacak aletlerin dışında kesici, yaralayıcı ve öldürücü sayılabilecek, kanunen suç sayılan aletleri bulundurmak, taşımak veya teşhir etmek.
 14. AKUT sınırları içinde yada AKUT ile ilgili bir ortamda, üzerinde AKUT kıyafetleri yada sembollerini taşırken sigara içmek, alkol almak ya da alkollü dolaşmak.
 15. Tıbbi zorunluluk haricinde uyuşturucu ve keyif verici gibi maddeler kullanmak.
 16. Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak.
 17. Üzerine aldığı görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işleri engellemek.
 18. Sanal ortamlarda,AKUT’a zarar verecek yorumlar yapmak,tartışmalara girmek,AKUT’u ilgilendiren fotoğraf veya videolar yayımlamak vb hareketlerde bulunmak.
 19. Yetkili birim ya da kişilerce alınmış kararlara belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak.
 20. Bir üye ya da gönüllünün AKUT içinde ya da birimlerde çalışmasını, görev ve sorumluluk almasını geçerli bir nedeni olmadan engellemek, engellemeye çalışmak.
 21. Herhangi bir birim ya da sorumludan bilgi almak isteyen üyeye bilgi vermemek, engellemeye çalışmak, kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek, yalan söylemek.
 22. Şikayet hakkını suistimal etmek, kötüye kullanmak, bu hakkı diğer üyeler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak.
 23. AKUT ile ilgili herhangi bir konuda açıklanamayan, tanımlanamayan gizli toplantılar yapmak, gruplaşma ve hizipleşmelere neden olmak.
 24. AKUT içinde şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmak, bu durumunu AKUT işlerine karıştırarak derneğe zarar vermek.
 25. Disiplin Kurulu soruşturmasında disiplin kurulunu oyalamak, kurula yalan beyanda bulunmak.
  Belirlenen yazılı disiplin kuralları dışında herhangi bir disiplin suçunun işlenmesi durumunda, Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun yapacağı ortak değerlendirme sonucunda vereceği karar geçerli olacaktır.
  Yukarıda yazılı Disiplin Kurallarına ek madde konması, çıkarılması ya da değiştirilmesi, DK ve YK’nın yetkisi dahilindedir. DK ve YK istediği takdirde karar alarak ek madde koyabilir, maddeleri değiştirebilir ya da kaldırabilir. Disiplin suçu işlenmesi durumunda verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Uyarı (sözlü yada yazılı)
  2. İhtar
  3. Kınama
  4. Uzaklaştırma (1 ile 6 aya kadar)
  5. İhraç (Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmak üzere tavsiye kararı alarak)
 26. AKUT Disiplin ve Etik Yönetmeliği 23 maddeden oluşmakta olup 15.Eylül.2011 Tarihinde hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

DİSİPLİN KURULU